Discover India

שווי הוגן


שווי הוגן כשמו כן הוא, הוגן לכל הצדדים בעסקה. זהו המחיר אשר על פיו יחליף נכס בעלות, כאשר כל אחד מהצדדים מצויד בידע סביר הנוגע לעובדות העסקה, ובלבד שעסקאות אלו נערכות מרצון של כל הצדדים ואינן נכפות על מי מהם.


הערכות שווי הוגן נדרשות במגוון רחב של מצבים: כל מכירה וקניה של נכסים עסקיים בהם אין הסכמה על ערך הנכס הנמכר, בעת פירוק שותפויות, מיזוג עסקים וחברות, פשיטת רגל, כאשר מעוניינים להפוך חברה לציבורית (כלומר להנפיק את החברה בבורסה), במקרה של תביעות נזיקין או תביעות ביטוח ועוד.


גישות להערכת שווי הוגן


כיום עומדות לרשותנו 3 גישות עיקריות להערכת שווי הוגן:


גישה ההכנסה – בגישת ההכנסה מודדים את ערכו הנוכחי של הנכס העסקי תוך התחשבות בסכומים שעתידים להגיע, כגון רווחים או תזרימי מזומנים, ומשלבים אותם לכדי סכום מהוון אחד.


גישת השוק – בשיטה זו קובעים את מחירו של הנכס על פי עסקאות דומות, שהתרחשו בזמן קרוב וסביר להערכת השווי.


גישת העלות – גישה זו מעריכה שווי הוגן על פי העלות המשוערת של הקמת עסק חדש שיספק מוצרים ושירותים זהים, תוך התחשבות בהתיישנות של העסק המוערך.


ניתן לשלב בין כמה גישות להערכת שווי הוגן, במקרה כזה יחושב השווי על פי כל אחת מהשיטות בנפרד, ונתונים אלו ישוכללו לסכום אחד, תוך שנותנים לכל אחת מן השיטות את המשקל המתאים.


פרו.אפ.אס – מומחים להערכות שווי הוגן


חברת פרו.אפ.אס מתמחה בביצוע הערכות שווי הוגן על פי כללי התקינה. מומחי החברה יודעים שקיימת חשיבות מכרעת להערכה נכונה של שווי הוגן, בקרב כל הצדדים המעורבים בעסקה, ועושים הכול על מנת לסייע ללקוח לקבל את ההחלטות האופטימאליות במועד הנכון ביותר. הערכות פרו.אפ.אס מבוססות על ניסיון עשיר, ידע מעמיק וניתוח באמצעות כלים מתקדמים.שווי הוגן
 
 

Powerd by: בניית אתרים