Discover India

חישוב מוניטין


חישוב מוניטין של חברה או עסק מבוסס על ההנחה כי עסק הוא ישות לכל דבר, ובניגוד להערכת שוויה של חברה, חישוב מוניטין פירושו הערכת נכסיה הבלתי מוחשיים של החברה.


למרות שנושא המוניטין העסקי אינו מעוגן בחוק הישראלי, הוא מוגדר על ידי עשרות פסקי דין, שהכירו במוניטין עסקי כחלק מנכסיה של חברה, ואף אימצו את אופן החישוב שלו. כך למשל, על פי השופטת אופיר תום, "מוניטין הוא מכלול בלתי מוגדר של תכונות או יתרונות המצטברים בעסק והגורמים לציבור בלתי מבוטל של לקוחות לשוב ולחזור אליו... הם כוח המשיכה שלו וההנאה הנגזרת משמו הטוב ומקשרי המסחר שטיפח".

בעת חישוב מוניטין נלקחים בחשבון הפוטנציאל הרווחי של החברה, בהווה וכן בעתיד, תוך השוואה לנכסיה המוחשיים של החברה. קרי: מוניטין החברה מחושב על פי ההפרש בין ערכה של הישות העסקית לבין ערך הנכסים המוחשיים שלה.


על אף שמדובר בהערכה של נכסים בלתי מוחשיים, חישוב מוניטין מבוסס גם על מאפיינים ממשיים של החברה, בין היתר ניתן לציין את: תשתיתה של החברה, תוכניות עבודה ונהלים, כמות לקוחות נאמנים, מיקומה של החברה, צוותי העובדים הקבועים ועוד.


חישוב מוניטין נדרש במגוון רחב של מצבים: בתחומי הנזיקין, למשל כאשר נגרם נזק עקב פגיעה במוניטין, בעת מכירה או רכישת חברה, כאשר מנפיקים חברה בבורסה, בעת מיזוג חברות, בעת סכסוכים עסקיים ועוד.


פרו.אפ.אס – מומחים בחישוב מוניטין עסקי


חברת פרו.אפ.אס מתמחה בליווי פיננסי וחשבונאי, ומעניקה שירותי חישוב מוניטין למגוון רחב של לקוחות. הערכות שווי המוניטין שמבצעים מומחי החברה מבוססות על בחינת כלל הנתונים תוך ביצוע ניתוח פיננסי מעמיק.


פרו.אפ.אס מלווה את לקוחותיה לאורך כל הדרך, משלב הבדיקה דרך תהליך המשא ומתן ועד למציאת הפתרונות האופטימאליים עבור הלקוח. לחברה ניסיון רב בליווי עסקאות, גם מורכבות במיוחד, והיא פועלת תוך שימוש באסטרטגיה מובנית ומוכחת.חישוב מוניטין
 
 

Powerd by: בניית אתרים