Discover India

חוות דעת מומחה


חוות דעת מומחה הכרחית לרשויות שונות כמו בתי משפט, רשות המיסים, רשות ניירות הערך, בנקים ועוד. הסיבה שישנו צורך בחוות דעת מומחה היא שביהמ"ש לא תמיד בקיא בכל התחומים עקב ההתפתחות המתמדת והמהירה של הידע. לכן, ProFS מתמחה בהכנת חוות דעת מומחה במגוון תחומים החל מחברות, הליכי פירוק, תחומי נזיקין, הערכות שווי, מוניטין ועוד.


חשוב מאוד לדעת לנסח את חוות הדעת משום שהיא משפיעה על הפסיקה של ביהמ"ש. לכן, חוות דעת מומחה חייבת להיות מנוסחת ברהיטות, ברורה ותמציתית, כתובה בצורה מושכלת וערוכה לפי הכללים המקובלים. חוות דעת מומחה נכתבת ע"י אדם בעל השכלה פורמאלית, ניסיון וידע ובעל חוסר עניין בנושא בו התבקש לחוות דעתו.


חברת ProFS , מתמחה בהכנת חוות דעת מומחה בכמה תחומים:


1) חוות דעת בתחומי נזיקין: רלוונטיות לנושאים של אובדן ופגיעה במוניטין, חוסר יכולת ביצירת הכנסה בעסק ואובדן רווחים והערכות נזק כלשהם.

2) הליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים: הם נושאים נוספים חברת ProFS נותנת חוות דעת מומחה לקביעת מחירי מכירה, הערכות שווי של נכסים בחברה, כושר החזר ובחינת יכולת החזר של התחייבויות.


3) חוות דעת מומחה בנושא של חברות: מה שמתקשר להערכות שווי, ידע ומוניטין, סכסוכים בין בעלי מניות, זכויות מיעוט ועוד.
בנוסף אנו מכינים חוות דעת בנושאים פיננסים, כלכליים, חשבונאיים, בנקאיים, בוררויות ותיקי פישור גישור. חוות דעת מומחה
 
 

Powerd by: בניית אתרים